Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de Financiële dienstverlening De Financiële dienstverlening branche is voortdurend in beweging en in ontwikkeling. Het is van belang om hiervan op de hoogte te zijn. Het actuele nieuws in deze branche is mede bepalend voor jouw keuze én toekomstperspectief in deze branche

Werkgelegenheid 

Onderstaande tabel laat zien, dat 43 procent in de sector Financiële dienstverlening verzekeringsagent is en slechts 1 op de 10 (9%) is als accountant actief. Let op (!) de Functie van verzekeringsagent kan in de toekomst (grotendeels) 'gedigitaliseerd' worden.

Door de financiële crisis staat de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening onder druk. Dankzij omvangrijke overheidssteun is de sector weliswaar overeind gebleven, maar veel bedrijven zijn met ingrijpende reorganisaties bezig. De Financiële dienstverlening is voor de economie steeds belangrijker maar voor de arbeidsmarkt juist minder belangrijk. De snelle technologische ontwikkeling biedt ook kansen: voorbeelden zijn de opkomst van ‘big data’ en social media (bijv. de analyse van tweets). Deze ontwikkelingen zorgen voor extra werkgelegenheid, denk aan ‘datalezers’ en ‘data-analyseerders’ ook op MBO-niveau. Het analyseren van klantwensen en vooral ook klantgedrag staan daarbij centraal. Dit betreffen functies die beschreven zijn bij de ICT-branche. Door digitalisering wordt werk (bijvoorbeeld; de verzekeringsagent!) wegbezuinigd. Maar er is ook sprake van toename van werkgelegenheid vanwege controlewerkzaamheden. Verscherping van toezicht en regelgeving zorgt er voor dat er extra mensen nodig zijn voor controle en toezicht. Werk is er vooral op MBO+ (Associate Degree) en HBO-niveau. Voorbeelden van deze functies zullen onderstaand beschreven worden.

De Financiële dienstverlening Branche is (heel) kansrijk in de volgende arbeidsmarktregio’s: Twente, Midden-Holland, Gooi en Vechtstreek, Midden Utrecht, Zuid-Kennemerland, Groot Amsterdam, Zuid-Holland Centraal, Zeeland, West-Brabant, Helmond-de Peel, Noordoost Brabant en Midden-Limburg.

Andere eisen (toekomstige) adviseurs

Er is een scherpere controle op het handelen van adviseurs en instellingen in het belang van de klant. Door nieuwe deskundigheidseisen wordt de functie zwaarder. Adviseurs moeten hun klanten kunnen adviseren over de volle breedte van het productenpakket. Bij werving en selectie van (nieuw) personeel blijft bovendien de commerciële instelling van de medewerkers belangrijk.

Trends

Een algemene trend is dat banken en verzekeraars op strategisch niveau vaker los van elkaar gaan opereren. Zij laten daarmee het zogenaamde ‘bank-verzekeringsmodel’ los. Aangenomen wordt dat de scheiding tussen bankieren en verzekeren op strategisch niveau weinig tot geen gevolgen zal hebben voor de distributie van financiële producten.

Banken

Door de fusiegolf van eind jaren negentig telt Nederland nog een handvol grote banken. Daarnaast zijn zo’n honderd instellingen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken. De bankenwereld is sterk internationaal gericht. Een belangrijke ontwikkeling is het internetbankieren, waardoor een uitgebreid kantorennetwerk niet langer nodig is. Kleine kantoren ‘op de hoek’ maken plaats voor ‘bankshops’ met een serviceafdeling.

Verzekeringen

De Nederlandse verzekeringsmarkt heeft een sterk internationaal karakter. Een kwart van het premie-inkomen komt uit het buitenland of van bijkantoren van buitenlandse ondernemingen. Ook in het verzekeringswezen heeft een kleine groep grote bedrijven het gros van het marktaandeel in handen. De concurrentie is fors. Een duidelijke trend is de groeiende verkoop via internet.

Intermediair

Het intermediair vertegenwoordigt in Nederland een fijnmazig netwerk van kleine en grote advieskantoren. Het adviesdomein van deze kantoren breidt zich uit, maar concentreert zich op verzekeringen, hypotheken, pensioenen en steeds vaker ook geldzaken. In Nederland zijn ongeveer 5500 intermediaire kantoren actief, waarvan zo’n 1250 aangesloten bij de branchevereniging Adfiz. Het marktaandeel van het intermediair in de distributie van verzekeringen is ongeveer 50%.

Online dienstverlening

Steeds meer consumenten hebben een iPad, smartphone of ander mobiel apparaat waarmee ze op elk gewenst tijdstip en elke gewenste plek snel en gemakkelijk hun zaken willen regelen. Banken en verzekeraars moeten optimaal daarop inspelen. Er is ook nieuwe concurrentie, bijvoorbeeld van online betaaldiensten als Paypal.

Sociale media

De bank- en verzekeringswereld heeft net als alle andere sectoren te maken met de opmars van sociale netwerksites als Facebook en Twitter. Bedrijven moeten duidelijk aanwezig zijn op die online netwerken en zorgen voor een goede webcare en online dialoog met hun cliënten. Dat vraagt om innovatieve manieren van werken en organiseren.

Markten

De bank- en verzekeringsbranche moet inspelen op groeiende klantengroepen, zoals kleine bedrijven en ZZP’ers. De vraag is wat deze ondernemers aan specifieke producten en diensten nodig hebben.

Herstel van vertrouwen

Het vertrouwen in de sector is door de crisis sterk geschaad. Om dat terug te winnen, moeten de organisaties het klantbelang weer expliciet voorop plaatsen. Ze moeten zorgen dat ze hun risicobeheer op orde hebben. Ook ter zake kundige medewerkers zijn van cruciaal belang: permanente educatie is een must.

Beleidsveranderingen

De crisis heeft duidelijk gemaakt dat de regulering en het toezicht op de sector aanpassingen behoeven. Aspecten hierbij zijn het functioneren van toezichthouders, het meten en reguleren van risico’s, interne governance, internationale coördinatie van beleid en de rol van de overheid.

Trends 2020

Stel je een wereld voor waarin financiële instellingen vanuit klantperspectief gepersonaliseerde producten en diensten aanbiedt. Een dienstverlening die gebruikt maakt van voorspellende analyses die complexe data, die voorheen niet te managen leek, kan omzetten in duidelijke, actie-georiënteerde stappenplannen, die klanten helpen bij het nemen van beslissingen. Met deze zinnen begint een rapport van het Amerikaanse Intuit, een software-onderneming die verschillende financiële diensten heeft ontwikkeld. (Intuit 2020 Report: The Future of Financial Services’) 

Vier trends

1) Er is een nieuw speelveld voor financiële dienstverlening ontstaan

De concurrentie in de financiële sector neemt toe, naarmate er steeds meer nieuwe spelers tot de sector toetreden. Het zijn de niet-traditionele concurrenten, die in voorkomende gevallen ook nog tot de groep van grootste ondernemingen van de wereld behoren (wat als Google een bank zou zijn?) of tot de groep van start-ups die financieel gesteund worden door venture capitalists. Het zijn de ondernemingen die geloven in de technologische veranderingen die momenteel plaatsvinden en de beweging naar online banking zien als een kans om het speelveld te betreden. Wat betekent het gewijzigde speelveld voor de bank van de toekomst? Intuit voorspelt dat de komende tien jaar niet-traditionele spelers met nieuwe technologie en nieuwe businessmodellen de aantrekkelijke marktsegmenten in de financiële sector zullen betreden. Er zullen meer strategische samenwerkingen komen met als doel om schaalgrootte te creëren en om consolidatie in de sector te voorkomen. Naarmate de financiële industrie verandert zullen er nieuwe groeikansen ontstaan. Financiële instellingen die zich niet aan de veranderende omstandigheden weten aan te passen lopen het risico te degraderen naar aanbieders van zeer gereguleerde commodity producten en diensten met een lage marge en weinig uitzicht op groei.

2) Er vinden verschuivingen plaats in segmenten en markten

Generatie Y of de Digitale Generatie adopteert de nieuwe technology snel en heeft hoge verwachtingen ten aanzien van interactie: ‘any place, any time.’ Ze verwachten snelle, eenvoudige en makkelijke en gepersonaliseerde self-service oplossingen, die eenvoudig toegankelijk zijn via het internet en mobiele devices. Aan de zakelijke kant van de markt verwacht Intuit dat in 2020 er ruim 25% meer kleine bedrijven zijn (waaronder ZZP-ers). Dit is in de VS altijd al een interessant segment voor de financiële sector geweest qua toekomstig potentieel, maar is ook een doelgroep die gelet op acquisitie, onderhoud en service juist een minder interessant segment is. Met nieuwe mogelijkheden op het vlak van online en mobiel bankieren is deze doelgroep efficiënter te bedienen en wordt het wellicht de lang gedroomde winstgevende doelgroep.

 

Wat betekenen deze verschuivingen in de markt voor de consumentenbank van de toekomst?

Hogere eisen ten aanzien van efficiëntie en winstgevendheid vereisen virtuele service en excellente support. Persoonlijke dienstverlening blijft belangrijk voor het in standhouden van een goede klantrelatie. Met de veranderende behoeften ontstaat er meer ruimte voor de rol van trusted advisor en meer ruimte voor provisiegedreven diensten, aldus Intuit. Overigens zijn het in de toekomst steeds vaker de vrouwen die verantwoordelijk zijn voor de bankzaken. Banken moeten hier rekening mee houden.

Intuit verwacht dat de financieringsbehoefte van kleinere ondernemingen in de toekomst minder voortkomt uit investeringen in vaste activa en meer uit intellectueel eigendom. De start-up kosten van een onderneming zijn nihil. De toegevoegde waarde van een bank ligt dus niet op financieren, maar het bieden van expertise ten behoeve van de groei van de onderneming.

3) Een nieuwe verbinding met de klant

Internet en andere technologieën creëren een nieuwe dynamiek tussen bedrijven en haar klanten. De trend naar pulling informatie uit verschillende bronnen, inclusief sociale netwerken, zet door. Het vergelijken van producten en prijzen wordt steeds eenvoudiger. De effectiviteit van traditionele marketingmethoden neemt af en de macht verschuift van producenten naar consumenten. Cloud computing zal in 2011 mainstream worden en zich verder ontwikkelen tijdens het komende decennium, aldus Intuit. De cloud heeft de opkomst van Apps versneld en zorgt ervoor dat we via mobiele devices overal en altijd toegang hebben tot informatie. De productie van Apps en de distributie ervan verschilt van reguliere software. In toenemende mate gaan we de complexe choreografie van ons werk en leven mobiel managen. Mobiele e-commerce wordt gewoongoed.

Financiële instellingen zitten op een schat aan data. Tot op heden werd die data beperkt gebruikt om een concurrentievoordeel te creëren. Intuit verwacht dat financiële instellingen steeds bekwamer worden in het verzamelen en analyseren van data over de klant en daarmee een concurrentievoordeel kunnen behalen. Ze kunnen eerder nieuwe kansen signaleren en de data gebruiken om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De eerder genoemde opkomst van mobile devices stelt klanten in staat overal en altijd in contact te zijn met hun bank.

4) Reputatie en relaties regeren

De komende tien jaar zal je binnen de financiële sector een verschuiving zien van transacties naar gepersonaliseerde diensten met toegevoegde waarde. Financiële instellingen zullen veel meer voordeel halen uit de analyse van klantdata en daardoor een echte één-op-één relatie met de klant kunnen realiseren. Individuele behoeften zullen worden herkend. De analyses zullen essentieel worden voor marketing en klantenservice. Intuit voorziet dat bankkantoren blijven, maar dat hun rol verandert. Doordat transacties steeds meer geautomatiseerd worden, zullen kantoren zich meer op advies richten (een ontwikkeling die in Nederland allang gaande is).

Klanten zullen in de toekomst hun aankoopbeslissing meer laten afhangen van de reputatie van de financiële instelling in kwestie en minder van de productspecificaties.

De Financiële dienstverlening kan (alleen) met vertrouwen de toekomst in!


Keer terug van Financiële dienstverlening werkgelegenheid naar de Financiële dienstverlening Branche
Keer terug naar Talentenbranche