Wat betekent de ICT Branche en wat valt er onder ?Wat betekent ICT?

De informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen, telecommunicatie en computers. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databases, games en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur- en diensten gerekend.

Het onderscheid tussen IT en ICT is in de loop van de jaren vervaagd. Aanvankelijk, bijvoorbeeld in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, werden de computer en zijn software tot IT gerekend. Tot de ICT behoorden modems, netwerken en datacommunicatieprotocollen en zodoende ook een wezenlijk deel van de toenmalige telefonie. Door de groei van de beschikbare bandbreedte voor het internetprotocol is het onderscheid tussen verschillende datastromen kleiner geworden: telefonie vindt niet alleen meer via telefoonkabels plaats, kabeltelevisie niet alleen maar via televisiekabels en radio wordt niet uitsluitend via de ether verzonden. Al deze kanalen worden inmiddels ook voor digitale datastromen gebruikt. De computer als stand-aloneapparaat heeft daarentegen aan betekenis verloren en zodoende ook het onderscheid tussen IT en ICT.

Wat valt er onder de ICT branche op deze site ?

Toepassingen in allerlei topsectoren; Agrofood, Kastuinbouw, High Tech Systemen & Materialen, Logistiek, Energie, Chemie, Water, Life Sciences. Met name de toekomstige toepassingen (2030) ter besparing van energie zullen uitgebreider behandeld worden.

De Creatieve Industrie (m.n. gaming en simulatie) als branche wordt apart op deze site behandeld.

Wat kenmerkt de ICT branche?

Het belang van ICT voor de economische ontwikkeling in Nederland is de laatste twintig tot vijfentwintig jaar aanzienlijk geweest. Bij een economische neergang dalen de (ook de buitenlandse) investeringen. Het beeld van de Nederlandse ICT-industrie wordt, meer dan bij de ICT-dienstensector, beïnvloed door een aantal multinationale ondernemingen.

De Nederlandse software-industrie groeide tijdens de economische crisis flink. De totale omzet van de sector liep in de afgelopen vier jaar op naar 29,1 miljard euro. De toegevoegde waarde steeg naar 20,7 miljard euro,  3,4% van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Deze resultaten zijn gepresenteerd door onderzoeksbureau Dialogic in opdracht van branchevereniging Nederland ICT en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Economisch moeilijke tijden treffen de sector nooit als geheel. De effecten zijn afhankelijk van de plaats in de keten van ICT-bedrijven. Producenten van chips merken economische teruggang of groei op een ander moment dan de producenten van hardware. Software producerende bedrijven kunnen groeien op het zelfde moment dat systeembeheerders kampen met een teruglopende vraag naar dienstverlening.

Waarom zou jij kiezen voor de ICT branche?

Weinigen realiseren zich dat ICT vandaag de dag bijna overal aanwezig is en de noodzaak tot gebruik al maar  groter wordt. Hierdoor neemt niet het belang, maar ook de markt toe. In de nabije toekomst zullen, meer dan nu, mensen hun boterham gaan verdienen in een functie die een relatie heeft met de ICT.

Over het algemeen zijn ICT’ers hoger opgeleide mensen. Dit komt doordat logisch en wiskundig denken aan de basis staat van  het maken van computerprogramma’s. Voor webpagina’s echter zijn grafische technieken belangrijk. Voor het inbedden van softwareprogramma’s binnen een organisatie moet je gevoel hebben voor didactische vaardigheden, gedrag en gewoontes. Het palet aan functies wordt steeds groter en is niet louter beperkt tot de Bèta vakken.

In grote bedrijven zijn er al snel meer dan 10 verschillende functies op ICT gebied. Bij de kleinere bedrijven zijn slechts 2 a 3 mensen actief met ICT bezig. Vaak is dat niet hun hoofdtaak, maar een neventaak. Dergelijke bedrijven laten zich door specialistische ICT partijen ondersteunen. Hiervoor wordt dan een service overeenkomst opgesteld.  Medewerkers van deze service partijen worden continu opgeleid om een bepaalde materie goed te beheersen. Deze mensen moeten certificaten behalen om duidelijk te maken dat zij hun vak écht verstaan. Dit biedt ook kansen voor de MBO’er die doordat hij zich specialiseert en zich geregeld laat bijscholen effectief kan inzetten om taken uit te voeren en daarmee  het bedrijf behulpzaam te zijn.

Iemand die in de ICT werkt moet:

  • serieus van aard zijn
  • nauwkeurig kunnen werken
  • tijd willen steken in voortdurende studeren, lezen en opzoeken
  • puzzelen hoe zaken het beste en het snelste werken, leuk vinden
  • geduld hebben
  • goed Engels kunnen spreken/begrijpen, aangezien dat de voertaal is in de ICT-wereld

Keer terug van ICT Branche betekenis naar de ICT Branche
Keer terug naar Talentenbranche