Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de Leisure BrancheDe ontwikkelingen in de Leisure branche zijn belangrijk voor je om te volgen als je belangstelling hebt om hierin te gaan werken. het geeft beeld van  jouw toekomstperspectief op korte en lange termijn.

Actuele ontwikkelingen in de Leisure branche

Ook de leisure branche draait om het creëren van en het voldoen aan de behoefte van de consument. De context waarin deze bedrijven opereren is echter ingrijpend veranderd en daardoor ook de (uiterlijke) vorm waarin die behoeftebevrediging plaatsvindt.  Draaide het in de beleveniseconomie om het emotioneel raken van mensen, het bieden van een belevenis, in de betekeniseconomie draait het om het bezielen van mensen. Succesvolle merken van de toekomst weten mensen te begeleiden bij het (her)vinden van wat voor hun zinvol is om te doen in hun vrije tijd. Hoe meer een bedrijf er in de ogen van consumenten écht toe doet, hoe groter het bestaansrecht van dat bedrijf is. Heel simpel gezegd: van het vermaken naar het verrijken. Geven en delen wordt meer en meer een leidend principe in de maatschappij. De behoefte aan geven en delen komt tot uiting in het gedrag van mensen die online met elkaar verbonden zijn. Zij delen, geven, creëren en werken samen om dingen tot stand te laten komen. Of het nu geld ophalen is voor een medische behandeling van een ziek kind of het samen ontwikkelen van nieuwe diensten, het gebeurt steeds vaker in onlineverbinding. Organisaties moeten dan ook leren naar zichzelf te kijken. De vraag: ‘wat wil ik betekenen voor de maatschappij?’ staat centraal. De kern hiervan is in één zin samen te vatten: hoe meer de aangeboden service/dienst/product aansluit bij de identiteit van de consument hoe hoger de waarde (voor de consument). Wat best interessant is, omdat het meer ruimte geeft voor het rekening houden met de verschillen die er tussen mensen zijn (diversiteit).  Wie jij bent als persoon wil jij waarschijnlijk anders uitdrukken dan je buurvrouw. Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig aan elkaar. Het is te eenzijdig de samenleving exclusief vanuit het gezichtspunt van economische ontwikkeling (differentiatie) te benaderen. Wij zijn nu eenmaal niet eensgezindheid onder elkaar en deze (levens) problematiek valt buiten het economisch gezichtspunt.

De bestaande beleveniseconomie verandert momenteel naar een betekeniseconomie.

De belangrijke kenmerken van deze betekeniseconomie zijn: authenticiteit, menselijkheid en transparantie. Zeven trends die de betekeniseconomie aantonen, zijn de volgende:

1. Van passieve ontvanger van content naar interactieve zender van content.
De mondigere consument kan door social media alles kan zeggen, filmen en schrijven wat hij wil en daarmee zijn gevoelens, aanbevelingen, verhalen, avonturen, klachten, kennis altijd en overal voor iedereen zichtbaar en beschikbaar maakt.

2. Van belevenis naar betekenis
Merken moeten steeds meer aangeven wat de toegevoegde waarde van hun bestaan is. Wat kan je (als merk) toevoegen om het leven te veraangenamen, welk probleem los je op? Het gaat om het ‘geven’.

3. Van zenden naar geven
Geven is het nieuwe krijgen. De huidige generatie heeft behoefte aan duurzame organisaties die ‘zorgdragen’. De behoefte aan ‘geven’ vloeit precies samen met de opkomst van online verbonden individuen die delen, geven, creëren en samenwerken.

4. Van entertainment naar educatie
Organisaties moeten helpen leren in plaats van sec laten beleven. Ze moeten hun klanten op weg helpen met het eigen product.

5. Van vermaken naar verrijken
Interactie en betrokkenheid bij de organisatie door (potentiële) relaties zijn belangrijker dan pure naamsbekendheid. Daarvoor wordt ook een eigen investering vereist.

6. Van interruptie naar permissie
Wees relevant en interessant. De ontvanger likes it, shares it, of tweets it. Bijvoorbeeld guerrillamarketing gaat uit van het principe dat het leuk moet zijn, dat het de ontvanger iets brengt of er iets mee doet.

7. Relevante content is king
Relevante content verpak je in verhalen. Goede verhalen roepen emoties op en verbinden consument en merk. Goede verhalen worden gemakkelijker onthouden. Goede verhalen nemen afstand tot ‘verkopen’. Goede verhalen vertel je door.

8.De vergrijzing, (mede)menselijkheid en stadsontwikkeling

   Onderstaand gaan we hier verder op in

 

De betekeniseconomie, ouderen en de leefgemeenschap

In de westerse landen wordt in 2025 ten opzichte van het jaar 2000 een verdubbeling van het aantal ouderen verwacht. Deze vaak als vergrijzing aangeduide ontwikkeling heeft vooral betekenis voor mobiliteit vanwege de hoeveelheid vrije tijd die ouderen ter beschikking staat. Doordat oudere mensen ook vaak  financieel  meer  mogelijkheden  hebben,  ontstaat  een  grotere  behoefte  aan mobiliteit, waarbij de auto het favoriete vervoersmiddel is. Deze  mobiliteit  is  evenwel  niet  woon-werk  gerelateerd,  zodat  het  tijdstip  waarop file-vorming zich voordoet kan worden omzeild. De mobiliteit zal aldus stijgen, zonder dat dit van grote invloed is op file-vorming.  Ouderen stellen ook hoge eisen aan vervoersmodaliteiten, zoals deur-tot-deur vervoer en eenvoudige verkeerssignalering. Tegenwoordig kijken dan ook beleidsontwikkelaars, planners, projectontwikkelaars, adviseurs en architecten steeds meer op een andere manier naar de ontwikkeling van steden. Zij gaan uit van de filosofie dat stedelijke dynamiek gecreëerd wordt door het mengen van functies als wonen, werken en recreëren. Steden worden steeds meer gekenmerkt door de mix van vrijetijdsmogelijkheden. (de multi-functionele stad) Vrijetijdsbestedingsmogelijkheden in de stedelijke omgeving zijn tegenwoordig omvangrijk en divers. De opkomst van het fenomeen leisure benadrukt het belang van de vrijetijdssector. De economische betekenis van de sector wordt onderkend en overheden trachten leisure-beleid te ontwikkelen. Integratie en synergie tussen vrijetijdsbestedingsmogelijkheden, juist ook voor ouderen, krijgen aandacht, bijvoorbeeld die tussen, vervoer naar horeca,- en culturele centra (Musea e.d). Leisure is meer dan alleen maar grootschalige commerciële vrijetijdscentra, meer dan speelvoorzieningen en meer dan een netwerk van wandelpaden in een park. De term leisure moet in de Nederlandse context beschouwd worden als niet meer en niet minder dan de totale vrijetijdssector. 

De juiste combinatie van vrijetijdsvoorzieningen speelt een essentiële rol in de ontwikkelingen van de multifunctionele stad als vrijetijdscentrum. Voorzieningen die gezamenlijk zorgdragen voor een uitgekiend aanbod en de bijbehorende sfeer en die zo optimaal mogelijk aansluiten bij en één geheel vormen met andere stedelijke functies. Ook allerlei instellingen voor ouderen moeten zo worden ingericht dat er kan worden voldaan aan de behoefte van ouderen om van betekenis te zijn. Dat een stad, samen met ouderen, een leefgemeenschap vormt. De multifunctionele stad biedt zo de mogelijkheid om het vrijetijdscentrum van de toekomst te worden.

Er zit toekomst in de Leisure Branche!


Keer terug van Leisure werkgelegenheid naar de Leisure Branche
Keer terug naar Talentenbranche