Werkgelegenheid en toekomstperspectief in de Natuurbeheer Branche
Agrarisch natuurbeheer

Investering van 1,2 miljard euro voor agrarische sector De Europese Commissie heeft daarvoor het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 2014-2020 goedgekeurd.

Innovatie en natuur 

De provincies gaan met het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) vooral aandacht geven aan agrarisch natuurbeheer, jonge boeren en innovatie en structuurverbetering van de agrarische sector. In samenwerking met de waterschappen wordt ingezet op verbetering van het waterbeheer voor landbouw en natuur.
 
Agrarische ondernemer 

De agrarische ondernemer vormt de spil in de ontwikkeling van het platteland, zeker ook voor de toekomst van deze belangrijke sector. Met deze nieuwe POP krijgen agrarische ondernemers een duwtje in de rug.
  

Het kabinet heeft een natuurvisie ontwikkeld voor de komende 25 jaar. In grote lijnen komt het natuurbeleid neer op een omslag in het denken: natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet alleen in beschermde natuurgebieden. Dit is goed voor de economie én voor de biodiversiteit.

De officiële titel van de natuurvisie is Rijksnatuurvisie 2020 Natuurlijk verder.

Natuur midden in maatschappij

Centraal in de natuurvisie staat dat natuur midden in de samenleving thuishoort. Want de natuur die mensen belangrijk vinden is veel meer dan de natuur in beschermde natuurgebieden. De natuurvisie wil vooral burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties meer kansen bieden om natuur te beschermen. En om natuur duurzaam te gebruiken.

 

Beleefbare Natuur

Natuurverkenning 2010-2040 

De Natuurverkenning is een van de wettelijke producten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL maakt de Natuurverkenning samen met andere organisaties. Vooral Wageningen UR levert een belangrijke bijdrage. Met de Natuurverkenning 2010-2040 wil het PBL de politieke en maatschappelijke discussie ondersteunen over de toekomst van de natuur en het landschap. Tussenresultaten van deze verkenning zijn al gebruikt voor het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Natuur en de Brede Heroverweging (Leefomgeving en natuur).

De Natuurverkenning 2010-2040 geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Welke maatschappelijke en andere ontwikkelingen kunnen op het natuur- en landschapsbeleid afkomen, en welke uitdagingen doen zich hierbij voor?
  • Welke natuurbeelden liggen in de Nederlandse samenleving aan de basis van het denken over natuur?
  • Welke toekomsten zijn denkbaar voor de natuur en het landschap in Nederland, gelet op de maatschappelijke uitdagingen en de natuurbeelden in de samenleving?
  • Wat betekent dit voor de mogelijke strategieën voor de rijksoverheid en van andere partijen die bij het natuur- en landschapsbeleid zijn betrokken?

Met de Natuurverkenning 2010-2040 wil het PBL een inspiratiebron leveren waarmee overheden en maatschappelijke partijen invulling kunnen geven aan het lange termijn beleid voor natuur en landschap.

In de samenleving bestaan sterk uiteenlopende beelden over wat natuur is. Voor de een is bijvoorbeeld een groen bedrijventerrein natuur, voor de ander gaat het om bedreigde soorten en wildernis. Het PBL heeft deze verschillende uitgangspunten vertaald in toekomstbeelden voor natuur (‘kijkrichtingen’) en handvatten voor het beleid. De toekomstbeelden laten zien dat Nederland er heel verschillend kan uitzien in 2040

Een voorbeeld:

Welk probleem wordt aangepakt?

Bijna 40 procent van de Nederlanders woont in een wijk waar een tekort is aan recreatienatuur in de nabije omgeving. De tekorten zijn het hoogst in de Randstad. Maar ook daarbuiten zijn gebieden aan te wijzen met te weinig recreatienatuur. De maatschappelijke uitdaging is ervoor te zorgen dat voor alle Nederlanders voldoende natuur beschikbaar en bereikbaar is om in te kunnen recreëren. Mensen kunnen dan meer profiteren van de voordelen van natuur, bijvoorbeeld voor hun gezondheid en gevoel van welbevinden.

Waarom willen mensen dit?

Beleefbare Natuur is gebaseerd op het natuurbeeld dat natuur er vooral is om van te genieten. Ze is er in de eerste plaats voor de recreatieve mens. Het gaat er dus niet om de biodiversiteit zo hoog mogelijk te maken.

Wat is de beleidsstrategie?

In Beleefbare Natuur realiseren regionale overheden in samenwerking met andere partijen grote natuurgebieden waar meerdere functies, waaronder recreatie, een plek vinden. Het publiek is betrokken bij het ontwerp en beheer van recreatiegebieden. Het laatste helpt om de hoge kosten van onderhoud te drukken, zeker rond de stad. De natuursector sluit coalities met de recreatiesector en zorgverzekeraars. De landbouw maakt het landelijk gebied toegankelijker en aantrekkelijker, onder meer met hulp van gelden uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Binnen de kijkrichting Beleefbare Natuur staan recreatie in en beleving van natuur en landschap centraal. Natuur moet aantrekkelijk en goed bereikbaar zijn. Bovendien moet er voor iedere Nederlander voldoende groen zijn om in te recreëren.

Parkbossen om de steden

Momenteel, maar zeker in de toekomst, bestaan er grote tekorten aan recreatienatuur, vooral in de Randstad. In deze gebieden wordt de kwaliteit van de stadsrandzone verbeterd met parkbossen die als groene hoepels om steden komen te liggen, zo dicht mogelijk bij de gebruikers. Deze parkbossen zijn een combinatie van bos, gras en plas die zich goed leent voor een breed scala aan activiteiten. Het landelijk gebied wordt extra aantrekkelijk gemaakt voor de recreant door het aan te kleden met groenblauwe elementen.
De nieuwe recreatiegebieden en het opgeknapte landelijk gebied beslaan samen 120.000 hectare nieuwe natuur.

Ruim baan voor waterrecreatie

Ook op het water krijgt de mens de ruimte. Sommige beken worden ingericht voor kanovaart en in meren krijgt pleziervaart alle ruimte. Stranden en strandjes worden verbreed.
Op zee worden kansen benut voor recreatief gebruik in de vorm van bijvoorbeeld duiken of whale watching. Dit vereist aanpassingen van andere functies, zoals de visserijsector. De kustlijn, het hoogst gewaardeerde gebied van Nederland, blijft gevrijwaard van horizonvervuiling door bijvoorbeeld windmolens.

Bestaande natuur blijft

Omdat bestaande natuurgebieden hoog gewaardeerd worden, maken deze in hun geheel deel uit van Beleefbare Natuur. Zeker in gebieden waar veel bezoekers komen, wordt het beheer meer gericht op hun wensen. Een aantrekkelijke inrichting van het landelijk gebied zorgt voor verbinding tussen bestaande natuur en de nieuwe parkbossen.
Samen beslaan de bestaande en de nieuwe landnatuur in deze kijkrichting in 2040  700.000 hectare.

 

Natuurbeheer een zonnige toekomst!


Keer terug van Natuurbeheer Branche werkgelegenheid naar de Natuurbeheer Branche
Keer terug naar Talentenbranche