Wat zijn typische Onderwijs organisaties?Soorten onderwijs

In Nederland zijn er heel veel soorten onderwijs. Het begint eigenlijk al met het basisonderwijs. Zo kennen we in ons land hier vier verschillende vormen van. Dit zijn het openbaar, bijzonder, algemeen bijzonder en speciaal onderwijs. Het openbaar onderwijs wordt vanuit de overheid onderhouden. Het wordt niet uitgegaan van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Dit is wel het geval bij bijzonder onderwijs. Bij het algemene bijzondere onderwijs wordt er niet lesgegeven vanuit een bepaalde godsdienst. Het is vaak gebaseerd op onderwijskundige ideeën. Voorbeelden hiervan zijn de Vrije School, Dalton en Montessori. Een andere vorm is het speciaal onderwijs. Dit is vaak gericht op kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of moeilijk lerende kinderen.

Voortgezet onderwijs

Na de basisschool is het tijd voor het voortgezet onderwijs. Er zijn hiervan drie niveaus: vmbo, havo en vwo. Op de basisschool wordt er getest welk niveau bij een kind past. Het grootste gedeelte van de Nederlandse kinderen gaat naar het VMBO.

VMBO

Het VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Een VMBO-opleiding duurt vier jaar. De studierichtingen waaruit te kiezen valt zijn techniek, zorg en welzijn, landbouw en economie. Binnen deze sectoren zijn er weer verschillende opleidingen te volgen. Het VMBO onderscheidt vier leerwegen. Dit zijn de Beroepsgericht leerweg (BB), de Kaderberoepsgerichte leerweg (KB), de Gemengde leerweg (GL) en de Theoretische leerweg (TL).

HAVO

Deze opleiding staat Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Het is het op één na hoogste onderwijsniveau. Een HAVO-opleiding duurt vijf jaar. Na het behalen van een diploma kan iemand een HBO-opleiding volgen. Tijdens deze opleiding moet er een vakkenpakket worden gekozen. Een scholier heeft hierbij de keuze uit vier mogelijkheden. Dit zijn Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), Natuur en Gezondheid (N&G) en Natuur & Techniek (N&T).

VWO

VWO, dat staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, is het hoogste niveau. Een opleiding duurt zes jaar. Er zijn twee VWO-varianten. Dit zijn het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium worden Latijn en Grieks gegeven. Dit is niet zo op het atheneum. Na een VWO-studie kan een scholier naar de universiteit. Ook tijdens deze opleiding moet er een vakkenpakket worden gekozen. Dit is hetzelfde als dat van de HAVO.

Vervolgstudie

Na het volgen van een opleiding aan het voortgezet onderwijs kan er een vervolgstudie worden gedaan. In Nederland zijn er drie vormen van vervolgonderwijs. Dit zijn het MBO, HBO en Universiteit.

MBO-opleiding

Iemand die een VMBO-opleiding heeft gevolgd of enkele jaren HAVO of VWO heeft gedaan, kan worden toegelaten tot het MBO, ofwel het Middelbaar Beroeps Onderwijs. De meeste opleidingen op MBO-niveau zijn te volgen aan een van de Regionale Opleidingscentra, ook wel ROC’s genoemd. Een MBO-opleiding duurt drie jaar. Op het MBO kan iemand een gerichte opleiding volgen in bijvoorbeeld de zorg, bouw, techniek of detailhandel. Alle opleidingen worden in twee leerwegen gegeven. Dit zijn de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Bij een BBL werkt een leerling 24 uur en gaat daarnaast naar school, bij een BOL-opleiding heeft de leerling geen vast dienstverband en gaat dan naar school.

HBO-opleiding

Na een MBO, HAVO of VWO-studie te hebben gevolgd kan iemand een HBO-opleiding volgen. HBO staat voor Hoger Beroeps Onderwijs. Een HBO-studie duurt vier jaar. Na de afronding krijgt de afgestudeerde een bachelor-titel. Hiermee kan er weer een master-opleiding aan de universiteit worden gevolgd van een of twee jaar.

Universiteit

Een universitaire studie kan iemand volgen na het afronden van het VWO of na het halen van de HBO-propedeuse. Een universitaire studie duurt minimaal zes jaar. Daarna heeft de afgestudeerde een master-titel.

 Overige onderwijsorganisaties en instellingen

De kwaliteit van onderwijs wordt bewaakt door de onderwijsinspectie. Dit doet de inspectie onder andere door het bezoeken van scholen.

Daarnaast zijn er talloze organisaties die onderwijsinstellingen adviseren.

Een richtinggevend, bepalend adviesorgaan is de Onderwijsraad. Hierin hebben diverse vertegenwoordigers uit het onderwijs, maatschappij en bedrijfsleven zitting. Zij adviseren de minister van Onderwijs.  Deze raad is onlangs grotendeels vernieuwd en heeft zitting voor een periode van vier jaar (2015-2018). Deze raad laat momenteel zeer kritische bevindingen horen over het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren.

Momenteel zijn hun bevindingen de hierna volgende. Onderwijsvernieuwing vindt te ad hoc en fragmentarisch plaats. Een overladen lesprogramma dat dreigt achter te gaan lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen is het gevolg. Bovendien is niemand verantwoordelijk voor doorlopende leerlijnen (curriculum), waardoor samenhang ontbreekt.

De Onderwijsraad adviseert een permanent college in te stellen, dat de minister periodiek adviseert over aanpassingen in het formele curriculum. Bij de eerste herijking moet vooral aandacht worden besteed aan de 21ste-eeuwse vaardigheden. Het belang daarvan is groot, en de huidige stand van zaken stelt niet gerust. Dit advies bevestigd de constatering dat het Onderwijs voortdurend verandert, door zich voortdurend aan te passen aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Zo geldt dit voor wat geleerd moet worden en degenen (het onderwijzend personeel) die dit moeten overdragen dienen in deze ontwikkelingen mee te gaan. Onderwijs staat niet stil.

Wat maakt het leuk om voor onderwijs organisaties te werken?

Wanneer je kiest voor het onderwijs kies je voor (jonge) mensen die jou inspireren. Want niets zo inspirerend als dat je ziet dat een ander het beste uit zichzelf haalt. Door jouw kennis over te dragen en de ander uit te dagen nieuwe taken of projecten op te pakken. "Het belangrijkste is dan ook dat je van (jonge) mensen (kinderen) houdt."


Keer terug van Onderwijs organisaties naar de Onderwijs branche
Keer terug naar Talentenbranche