Een grote maatschappelijke rol voor de Talenten Branche Via het topsectorenbeleid wil de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht investeren in randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital. (Menselijk kapitaal; talent en kwaliteiten). De overheid promoot innovatie; het is de aanjager van lokaal en mondiaal economisch herstel.  Kennis en informatie(verwerking) is de belangrijkste grondstof van de toekomst. Zogenoemde ‘topteams’ met ondernemers, wetenschappers en de overheid adviseren het kabinet hoe hier mee om te gaan. Ook dragen ze bij aan maatregelen waarmee de topsectoren op de wereldmarkt kunnen blijven innoveren en concurreren. 

Onderstaand enkele cijfers.

Dit topsectorenbeleid blijkt ook noodzakelijk omdat de aandacht van bedrijven, organisaties en instellingen gericht is op technologische innovaties. Dit terwijl ook daarnaast andere vormen van innovatie noodzakelijk zijn.  Dit betreft m.n. het vernieuwingen of ingrijpend veranderingen van bedrijfsstructuren of managementmethoden met als doel de benutting van kennis. Waardoor de efficiëntie van bedrijfsprocessen en/of de kwaliteit van goederen en diensten verbetert. Deze vorm van innovatie is wel gedefinieerd door het CBS maar de data onbreekt (opmerkelijk!) nog om deze weer te kunnen geven in bovenstaande grafiek.

Naast het Topsectorenbeleid heeft de overheid en bedrijfsleven een ‘Actieagenda’ opgesteld voor de zogenaamde Smart Industry. Dit gaat over het beter benutten van ontwikkelingen op het gebied van ICT en productietechnologie door de industrie. De ontwikkeling van Smart Industry is van groot belang voor de versterking van het groeivermogen van de economie. Het maakt de industrie efficiënter en opent mogelijkheden voor slimmere producten en nieuwe businessmodellen. Daarnaast draagt het bij aan het verbeteren van het industriële vestigingsklimaat in Nederland. Er ligt een kans om meer productie naar Nederland te halen en terug te halen (reshoring).

De Actieagenda Smart Industry (klik op deze link) bevat concrete actiepunten om de industrie en de daaraan gekoppelde dienstensector meer te laten profiteren van de digitalisering en de 4e industriële revolutie.

Een belangrijke rol in de Talenten branche is dan ook om individuen, organisaties en instellingen bewust te maken van het feit dat de kwaliteit van het menselijke en de kennisdeling evenwichtig moet worden verhoogd. Dit omdat m.n. het welslagen van de realisatie van een topsectorenbeleid hiervan afhangt.

Het algemeen voorkomende leiderschapsniveau in onze maatschappij is de begrenzing van het potentieel in onze samenleving. Spreuken 14:34. Gerechtigheid verhoogt een volk.  Hoe hoger het niveau van (innerlijk) leiderschap hoe meer ruimte er is voor alle talenten in onze maatschappij om tot ontplooiing te kunnen komen. En hoe groter ook de mogelijkheden zijn om dit in te zetten voor het maatschappelijk belang.

De impact van allerlei initiatieven van overheid en bedrijfsleven wordt bepaald door (innerlijk) leiderschap. Of het gaat om het ontwikkelen van een individu, een team, een organisatie of onze maatschappij alles staat of valt met (innerlijk) leiderschap. Waar het respect in onze maatschappij, gezinnen en organisaties verdwijnt, daar breken de relaties. Goede relaties (onderstaand; groen) worden opgebouwd door vertrouwen. Gerechtigheid is ‘de meetlat’ (onderstaand; rood) van onze maatschappij. De hoogte van onze maatschappelijke ontwikkeling is af te meten aan de plaats op de leercurve (groen) en de hoogte op de meetlat (rood).

Kies voor het ontwikkelen van jouw talent!

Ontdek waar jij je ‘gewicht’ in goud waard bent!

Ga werken in een vak waar jij in uitblinkt, jouw talent. Let op alleen talent is niet voldoende. Je moet ook de wil, het doorzettingsvermogen, de creativiteit en het tact hebben om met weerstand en gevestigde denkbeelden om te kunnen gaan. Om te leren moeten individuen, bedrijven, organisaties, instellingen en plaatselijke/landelijke overheden uit hun comfortzone worden gehaald. Wanneer jij jouw talent, passie en ‘drive’ kan combineren met deze vaardigheden dan kies je elke dag voor het werk dat het beste bij jou past!  Deze site wil je daarin ‘wegwijs’ maken.


Is uw organisatie meer dan goud waard?

Kan talent in uw organisatie groeien?  Deze site wil u daarbij op weg helpen.

Keer terug naar de Homepage; ontdek jouw talent en branche

Ga van Talenten branche en haar rol in de maatschappij naar Talentontwikkeling in alle branches