AGF, werkgelegenheid en toekomstperspectief De AGF branche is continu in ontwikkeling. De informatie op deze site heeft betrekking op zowel de werkgelegenheid als de komende ontwikkelingen. Dit helpt je om te bepalen of jij jouw toekomst ziet in deze branche.

De smartphone en de nieuwe macht van consumenten

Beyond the Label is een recent verschenen onderzoek dat werd uitgevoerd door Capgemini in opdracht van GS1 International.

Het rapport doet aanbevelingen over de grote veranderingen die momenteel plaats vinden in de relatie tussen de verkoper, de supermarkt en de consument. Dit door de opkomst van de smartphone. De verkoper moet een betrouwbare bron van productinformatie gaan opbouwen.

Doordat consumenten op iedere gewenste plek en moment beschikking hebben over een smartphone, is er sprake van een snelle verschuiving van de informatiepositie. De consument die op zoek is naar productinformatie, heeft deze binnen no-time gevonden.

Daarbij gaat het in toenemende mate over herkomst, ingrediënten en samenstelling. Door de integratie van productinformatie met sociale media en vergelijkingssites levert dat geheel nieuwe verhoudingen op. De macht verschuift steeds sterker naar de consument.

Tegelijk blijkt uit het rapport dat consumenten heel veel waarde hechten aan het feit dat deze productinformatie klopt, maar ook dat deze beschikbaar is. Ze zullen zelfs hun aankoopbeslissing op de geleverde productinformatie gaan baseren. Momenteel wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van goede databases met de juiste productinformatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In toenemende mate zult  je te maken krijgen met de noodzaak tot Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Milieuorganisaties spannen zich in om het kweken en telen, op een voor de natuur en de boer, waar ook ter wereld, zo verantwoordelijk mogelijke wijze te doen.

De technologische versnelling in de AGF branche

De ontwikkeling in Agro&Food in de breedte is in een enorme versnelling geraakt als het om toepassen van technologie gaat.

Van een traditioneel ambachtelijke industrie is het een proces(matige) industrie geworden. Dit geldt met name voor verwerken, verpakken en processen. Maar ook het primaire bedrijf, de boer of tuinder, heeft deze ontwikkeling doorgemaakt.

Volledige automatische voedersystemen, melkrobots en compleet geïntegreerde teeltsystemen met robots etc. zijn standaard voor het hightech boerenbedrijf.

Steeds meer wordt technologie primair ontwikkeld voor andere markten, ingezet in Agro & Food en Tuinbouw.

Denk aan Healthcare MRI scan technology voor sorteerders, Automated Guided Verhicles (AGV) uit de automobielindustrie in de kas, Grote portaalrobots voor het klaarmaken en distribueren van Groenten en Fruit inclusief volledig geautomatiseerde warehousen.

In de wereld om de tuinbouw heen is er sprake van de 4e Industriële revolutie

Tuinbouw 4.0 is voor de Tuinbouw niet anders als voor de andere industrieën. Maar er komt een complexiteit vergrotende factor bij: het primaire bedrijf; de boer of tuinder.

Immers hoe laat je productie bij de teler flexibel aansluiten op de markt, hoe ga je om met de directe interactie tussen teelt en de keten met een product dat direct vanaf het veld geleverd wordt aan de consument?

Een volledig geïntegreerde industrie betekent voor de tuinbouw een volledig geïntegreerde keten. Hierbij zijn informatiemanagement en informatiedeling key-succesfactoren voor de keten/ondernemer.

In principe is informatie een integraal onderdeel van je product/dienst geworden. Ketensamenwerking is inderdaad cruciaal voor een verdere optimalisatie van de keten.

Nederland is internationaal marktleider als het om technologie gaat in de AGF branche. Ondernemers die de toon zetten voor en door innovatie. Dit is gelijk de kracht van de branche; haar innovatieve kracht opgebouwd uit jarenlange kennis (generatie op generatie) uit de praktijk en de wetenschap (bijv Wageningen).

Vraag is wel of veel van de bedrijven in deze branche niet te klein zijn voor internationale marktbewerking en te vaak ieder voor zich het wiel proberen uit te vinden op de verre markten.

Belangrijke uitdagingen voor de sector de komende jaren

Water... het klinkt vreemd maar het waterverbruik in de wereld is enorm. Goed, schoon water wordt steeds schaarser. 

Daarbij komt het gegeven dat onze fossiele brandstof (olie) opraakt en de uitstoot van broeikasgassen te hoog is.

Innovatieve technologie is dan ook noodzakelijk om te komen tot een duurzame keten om de mensen te kunnen voeden. En de bijdrage van deze sector gaat veel verder...

De bijdrage van de AGF branche aan de toekomst: de Bio-based economy

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang (transformatie) van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’.

In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

Biomassa is bij uitstek geschikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij toepassingen waar koolstof onmisbaar is, zoals vloeibare brandstoffen, materialen en chemicaliën.

Biomassa heeft ten opzichte van andere fossiele vervangers zoals zon en wind de unieke eigenschap dat het gebuikt kan worden voor materialen zoals plastics, chemicaliën, cosmetica en medicijnen. Het gaat dus niet alleen over energie.

De overgang biedt kansen voor Nederland

De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Dit heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn innovatie, economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen.

Juist Nederland heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: uitstekende landbouwkennis, goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector (Bijvoorbeeld DSM).

Biomassa zal in de toekomst een markt vormen in Europa van minimaal 350 miljard Euro. Een vergelijkbare grootte als de huidige Europese Food-markt!

Productiesystemen voor Biomassa

De productiesystemen in de biobased economy kunnen globaal in drie onderdelen worden opgedeeld.

  • Biomassavoorziening
    Allereerst is er natuurlijk biomassa. Hiermee worden alle organische grondstoffen bedoeld die gebruikt kunnen worden voor de productie van biobased producten.  Er zijn veel verschillende soorten biomassa die gebruikt kunnen worden.
  • Verwerking door middel van technologie
    Vervolgens worden de stromen biomassa op verschillende  manieren voorbewerkt en verwerkt, zodat er biobased producten en toepassingen van gemaakt kunnen worden..
  • Producten
    Na bewerking kunnen de biomassa (tussen)producten  voor verschillende doeleinden worden gebruikt. De biomassa wordt ingezet als brandstof, energie of bioplastic, maar dat hangt wel af van de kwaliteit en de soort biomassa. Houtresten kunnen bijvoorbeeld wel gebruikt worden voor de opwekking van warmte, maar zijn nog lastig te gebruiken voor het verkrijgen van medicijnen of specifieke chemicaliën.

Bioraffinage

Een belangrijke term in de biobased economy is cascadering. Cascadering wil zeggen dat je altijd als eerst de componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit je biomassa probeert te halen.

Hoogwaardige  componenten kunnen ingezet wordt voor complexe chemische processen – zoals het maken van medicijnen of chemicaliën.

Onderdelen van biomassa die niet meer te gebruiken zijn voor materialen of chemie kan je later in het proces altijd nog verbranden voor het opwekken van energie (elektriciteit en warmte).

Het zou zonde zijn om de waardevolle onderdelen van de biomassa hiervoor te gebruiken. De bestandsdelen uit de biomassa worden dan niet optimaal benut. 

Bioraffinage is dus het uiteen rafelen van biomassa in verschillende fracties voor diverse toepassingen. Via cascadering probeert men dit zo optimaal mogelijk te doen..

Van biobased economy naar biobased society

Het concept ‘biobased economy’ wordt in discussies vaak al verbreed tot ‘biobased society’, gekoppeld aan discussies over duurzaamheid en de aandacht voor maatschappelijke en ethische zaken en mondiale verdelingsvragen.

Hierdoor wordt het niveau van technologisch gestuurde vooruitgang ontstegen en spreken we over een zeer ingrijpende maatschappelijke verandering.

Er zit toekomst in de AGF Branche!


Keer terug van AGF Actueel naar de AGF Branche
Keer terug naar Talentenbranche